غلط نامه کتاب هوای بی سرنگ (حذفیات) آرش سیفی

لطفاً موارد زیر را با خودکار مشکی و یا مداد در کتاب وارد کنید:

صفحه

آدرس

غلط

دُرُست

17

مصرع 5

دل کندن از این اسم های.......

دل کندن از این اسم های بی در و پیکر

17

مصرع 15

چسبیندنت

چسبیدنت

18

سطر آخر

قصد عزیزمت به سمت ایستگاه...

قصد عزیمت به سمت ایستگاه...

20

مصرع 4

من.......!

من خداوند انسان پرستم!

21

مصرع 6 بند اول

وقتی که چند عالِم....... مانده است

وقتی که چند عالِم مردود مانده است

23

مصرع 11

به شیشه های....... خیره می شوم تاکه

به شیشه های عرق خیره می شوم تاکه

24

مصرع 15

.......تجسّم تیزی ارّه بر چوب است!

خدا تجسّم تیزی ارّه بر چوب است!

25

مصرع 1

.......تبر شدن عقده، دست ابراهیم!

خدا تبر شدن عقده دست ابراهیم!

25

مصرع 2

.......صدای دلی که درونش آشوب است!!

خدا صدای دلی که درونش آشوب است!!

27

مصرع 4 رشته اول

و تو هوس/بکُنی.......

و تو هوس/بکُنی روی تخت، لیلا را!

34

مصرع 4

فکر بی رحمی....... که...

فکر بی رحمی خدایی که...

38

مصرع آخر بندسوم

....... ....... ....... ....... ....... ....... !

خدا هم عزیز دلم مرده است!

46

مصرع 3

تا صبح دود ....... یمان شود!

تا صبح دود ماریجووانایمان شود!

46

مصرع 6

بر روی مبل ها هوس ...... نشسته است!

بر روی مبل ها هوس کون نشسته است!

46

مصرع 10

عمرت به باد رفته و... ] از خواب می پری]،

عمرت به باد رفته و... [از خواب می پری]،

48

مصرع 4 بند دوم

یا این که شاید ...................!

یا این که شاید زندگی هر روز من را کرد!

53

مصرع2 بند سوم

....... می کنند و می میرم!

خودکشی می کنند و می میرم!

55

مصرع آخر بنددوم

که داشتی یک گوشه ی دنیاش .......!!

که داشتی یک گوشه ی دنیاش می ریدی!!

55

مصرع 5 بند سوم

کِرم است کل زندگی توی .......!

کِرم است کل زندگی توی ماتحتم!

 

/ 0 نظر / 60 بازدید